• info@egonomist.net
logo

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Planı

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Planı

Sürdürülebilir rekabetçi avantaj için kuruluş stratejileri ile insan kaynakları stratejik unsurlarının ilişkilerini ve bu amaca yönelik gerekli değişikliklerin nasıl yapılacağını paylaşmaktır.

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Stratejik insan kaynakları yönetimi, geleneksel prensiplere göre makro özellik taşır. Bu yüzden bireysel performanslar yerine örgütsel ve grubu kapsayan performansları odak noktası olarak alır. Gelişen bir sorunun çözümü için insan kaynakları uygulamalarına değil, insan kaynakları sistemlerine odaklanır. Stratejik yaklaşımda faaliyetler birbirinden ve işletmenin stratejilerinden bağımsız şekilde değil, bağlantılı ve tamamlayıcı biçimde ele alınır. 

İşletmedeki iç kaynaklar ile dış gelişmeler düzenli ve sürekli olarak izlenmelidir. Sağlıklı bir stratejik insan kaynakları yönetimi uygulayabilmek için işletmedeki çalışanların değerlerinin, tutumlarının ve davranışlarının anlaşılması ve değerlendirilmesi de önemlidir.

Stratejik insan kaynakları yönetimiinsan kaynakları yönetimi bölümünü sınırları olan bir alanda uzmanlık gösteren ve belirli destekleri sağlayan bir birim olma özelliğinden çıkararak işletmeyle bütünleşmiş, vizyona, misyona ve amaçlara uygun şekilde bireyleri yöneten bir birim haline getirir. Böylece çalışanlar için kurumun hedeflerine uygun faaliyetler sürekli olarak planlanır ve devamlı bir paylaşım gerçekleşir.

Genel olarak stratejik insan kaynakları yönetimi; dört temel amaca sahiptir;

 • Becerileri olan bir kadro oluşturarak bu kadronun gelişimlerinin sağlanması ve takip edilmesiyle beraber rakiplerden daha zeki hamleler yapan ve esnek bir stratejiye sahip olan işletmeler oluşturmak
 • Rekabet üstünlüğü yaratmak amacıyla gereksinim duyulan yetenekli, işine sadık ve yüksek motivasyona sahip bireylerin işletme istihdam edilmesini sağlayarak stratejik bir güç yaratmak
 • İnsan kaynakları yönetimi sürecinin işletmedeki ihtiyaçlara, beklentilere ve stratejiye entegre biçimde çalışmasını sağlamak
 • İnsan kaynakları uygulamalarının yöneticilerce günlük çalışmaların ve sorumlulukların bir parçasıymış gibi görülmesini sağlayarak bu yönde faaliyetlerde bulunulmasını desteklemek

Kurumun gereksinimlerinin ekonomik ve sektörel değişimlere göre bugünden öngörülmesi, gelecekteki gereksinimlere cevap verecek insan kaynakları yapısının bu politikalara bağlı olarak planlanması gerekmektedir.

Stratejik insan kaynakları yönetimi ile;

 • İnsan kaynakları bölümünün kurulması veya yapılandırılması
 • İş analizleri, görev tanımları, organizasyon şeması hazırlanarak organizasyon el kitabının oluşturulması,
 • Prosedür, talimat ve insan kaynakları yönetmeliklerinin kurumun kuralları ve günün şartlarına göre düzenlenmesi,
 • Yasal mevzuata göre personel sözleşmelerinin ve belge düzeninin uygun hale getirilmesi,
 • Yetkinlik gelişim programlarının oluşturulması,
 • Performans yönetim sistemi kurulması,
 • Ücret yönetim sistemi kurulması,
 • Kurum içi kariyer planlarının oluşturulması,
 • Kurum içi rotasyon planlarının oluşturulması,
 • Prim-ödüllendirme sisteminin kurulması ve isteklendirme yönetimi,
 • İnsan kaynakları çalışanlarının seçimi ve eğitilmesi, konularında stratejik insan kaynakları yönetimi için gereken raporlama ve belge düzeninin sağlama hizmetleri vermektedir.

Stratejik insan kaynakları danışmanlık hizmetimizin kurumlara katkıları:

 • Kurumsal organizasyona dayanan, kurumsal yönetişim ilkleri dayanağı ile çağdaş bir yapının oluşturulması
 • Norm kadronun belirlenmesi, (tanımlanan işlere uygun, tanımlanan yetkinliklere sahip yeterli çalışan sayısı)
 • Görev, yetki ve sorumluluk karmaşasının önlenmesi, hangi işin kim tarafından yapılacağının tanımlanması,
 • Kurum içinde dengeli ve etkili bir iş bölümü sağlanması,
 • Güçlü bir iç iletişim ortamının oluşturulması,
 • Karar süreçlerinin hızlandırılması,
 • Verimliliğin yükselmesi, maliyetlerin düşmesi, rekabet gücünün artması

Stratejik insan kaynakları planlaması; rekabet ortamını ve çevresel koşulları göz önüne alan, uzun vadeli ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu süreç aşamaları;

 • Kurumsal kültürü oluşturan kavramlar tanımlanması ya da alınması
  • Misyon
  • Vizyon ve hedefler
  • Yönetim felsefesi ilke ve değerleri
 • Kurumsal yönetişim ilkleri referansı ile ideal organizasyon şeması iş merkezleri referansı ile oluşturulması
 • Tüm çalışanların işe uygunluk analizlerinin yapılması
 • Her bir pozisyon için iş analizleri yapılması
  • Her bir pozisyon için gerekli olan
   1. Yetkinlik
   2. Beceri
   3. Bilgi
   4. İş Tarzı
   5. Yeterlilik
   6. İş Değerleri
   7. İş Aktiviteleri
 • Her bir pozisyon için 360 derece değerlendirme alınması ve gerekli yeterliliklerin tanımlanması
 • İş değerlemesi referansı ile kurum içi kariyer basamakları ve geçişlerinin tanımlanması
 • Norm kadro çalışmalarının yapılması
 • Ücret yönetiminin tanımlanması
 • Kurum içi kariyer yönetiminin tanımlanması
 • Eğitim yönetimi planın yapılması
 • Performans yönetimi, ödül ve takdir sistemi tanımlanması ile stratejik insan kaynakları yönetim planı oluşturulur.