• info@egonomist.net
logo

Yetkinlik Tabanlı İK Yapılandırma

Yetkinlik Tabanlı İK Yapılandırma

Günümüz iş dünyasında rekabette ayakta kalabilmek için kritik faktör, şirket çalışanlarının yüzde kaçının yetenek havuzuna girebilecek yetkinlik - performans paritesine sahip olduğunun belirlenmesi ve bunun iyi yönetilmesidir. Çünkü şirketlerin sigortası, sağlıklı şekilde yönetilen yetenek havuzlarıdır. Yetenek havuzuna, yetkinlik - performans matrisindeki uygun koordinatlarda yer alan bireylerden seçimleri yapmak.

YETKİNLİK TABANLI İK YAPILANDIRMA

Geçmişte operasyonel olan İnsan Kaynakları biriminin çalışmaları, günümüz dünyasında rekabet koşullarının artması ile birlikte stratejik olmayı da gerektirmektedir. Dolayısı ile İnsan Kaynakları Yönetiminin içerik olarak farklılaştırılarak yepyeni uygulama alanlarına geçilmesi kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Çünkü yönetim tarafından alınan tüm stratejik kararların hayata geçirilmesi ve uygulamaya alınmasında rol alan işletmede çalışan insanlardır. Bundan dolayı; tüm işletme fonksiyonlarının stratejik olarak yürütülmesi kadar, çalışanlarında stratejik yönetilmesi gereklilik haline gelmiştir.  

İşletmelerin bir yandan bulundukları sektörde rekabet avantajı ararken farklılık oluşturma istekleri, diğer yandan etkinlik ve verimlilik arttırma arayışlarında yetkinliğe dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkili rol oynayacağı esastır.

Genel olarak yetkinlik, çalışanlardan üst düzeyde performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları içine alan gözlemlenebilir davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, çalışanın yetkinliği, çalışanın nasıl bir değer oluşturduğu ve neyi başardığı üzerine odaklanmıştır.

Diğer bir deyişle, bulunduğu pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip olan çalışanların, sahip olmayan çalışanlara göre daha yüksek performans gösterdikleri bir gerçektir.

Dolayısı ile tüm bu değerlendirmeler ışığında, günümüzün çalışma hayatında kişinin sahip olduğu 45 yetkinliğinin bulunduğu pozisyonda ki mesleğin yetkinliklerini karşılıyor ve bunları bilgi, beceri ve tutum olarak sergiliyor olması performansın başarı ölçütlerinden biridir.

Yetkinlik tabanlı İnsan Kaynakları yapılandırma faaliyetlerinde, kurum olarak bu danışmanlık hizmeti kapsamında;

  • Yetkinliklerin fark oluşturan, başarıyı belirleyen, kurumunuza rekabet üstünlüğü sağlayacak bir çalışma olacağını
  • Yenilikçiliği ve kurumunuza kazandıracak olduğu pozitif yöndeki enerji ile İnsan Kaynakları sisteminizin etkinliğinin, verimliliğinin ve performansının arttığını
  • Tüm çalışanlarınızın potansiyelini harekete geçirerek İnsan Kaynakları Yönetimine yansıması ile birimin operasyonel olmaktan giderek uzaklaştığını ve stratejik yönetilmeye başladığını göreceksiniz.